Carmen Morris, gevestigd aan Starnmeerstraat 27, 2493 WJ Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://carmenmorris.nl
Starnmeerstraat 27, 2493 WJ Den Haag
+31655757851
C. L. J. Morris is de Functionaris Gegevensbescherming van Carmen Morris Hij/zij is te bereiken via info@carmenmorris.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Carmen Morris verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@carmenmorris.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Carmen Morris verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Carmen Morris analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Carmen Morris verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Carmen Morris neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen GEEN besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Carmen Morris) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Carmen Morris bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie禱n) van persoonsgegevens:

 • Emails t.b.v. bestellingen maximaal 3 jaar.
 • Emails t.b.v. informatie maximaal 2 jaar.
 • Emails t.b.v. financiele administratie onbeperkt
 • Data (personalia) t.b.v. facturatie maximaal 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Carmen Morris verkoopt jouw gegevens NIET aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld voor een bestelling), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Carmen Morris blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het volgen van de website

De website van Carmen Morris wordt gehost door Strato en is ontwikkeld met WordPress. Je kunt updates automatisch ontvangen door je hiervoor aan te melden. Het verzenden van de updates gaat automatisch via het programma MailChimp. De door jou ingevulde gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden die je hebt aangegeven bij aanmelding. Het afmelden voor de updates kan elke keer nadat je een mail hebt ontvangen door te klikken op de link onderaan in de mail.

Bepaalde onderdelen op de website kunnen zijn afgeschermd. Deze zijn alleen te bekijken als je een account hebt aangemaakt. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de toegang tot de website. Jouw profielgegevens worden alleen gebruikt voor relevante doeleinden op de website en uitsluitend door de beheerder, Carmen Morris

Reacties op berichten

Je profielgegevens zijn niet zichtbaar voor andere bezoekers wanneer je een bericht achterlaat of reageert op een bericht. Reacties worden direct geplaatst. Carmen Morris behoud zich het recht om ongepaste of relevante reacties te verwijderen of de reactie mogelijkheid uit te zetten. Bij herhaaldelijk ongepast gedrag behoud Carmen Morris het recht om personen te verwijderen en accounts te verwijderen.

Online formulieren

Carmen Morris maakt gebruik van diverse online formulieren van Mailchimp. Persoonsgegevens die je daarbij invult wordt alleen gebruikt voor het doel van het formulier.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Carmen Morris gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Carmen Morris en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Carmen Morris heeft de mogelijkheid om gegevens die voor de website zijn verzameld met Plugins te verwijderen. Inzage over vastgelegde informatie is echter afhankelijk van de rapportage die wordt verstrekt door de aanbieder hiervan.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@carmenmorris.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Carmen Morris wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Carmen Morris neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@carmenmorris.nl.

Carmen Morris heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.